Cíle a aktivity

Projekt k bezplatné právní pomoci je zaměřen na sledování přípravy nového zákona. V rámci něj neposkytujeme bezplatnou právní pomoc!

 

Projekt realizuje a stránky bezplatnapravnipomoc.cz provozuje občanské sdružení Pro bono aliance (dříve neslo sdružení název Public Interest Lawyers Association - PILA).

 

Cíle projektu:

 

Cílem projektu je přispět k přijetí nové právní úpravy poskytování bezplatné právní pomoci. Tento cíl je uskutečňován zejména prostřednictvím činnosti v pracovní skupině při Ministerstvu spravedlnosti ČR, publikačními aktivitami  a koordinací  zapojení dalších nevládních organizací do přípravy zákona.

 

Pro bono aliance chce prostřednictvím projektu přispět k dlouhodobě probíhající diskusi týkající se komplexní právní úpravy poskytování právní pomoci za sníženou odměnu či bezplatně.
 
Projekt "nová vize, nový zákon" navazuje na projekt "bezplatné právní pomoci" a na Fórum „Bezplatná právní pomoc v České republice: současný stav a možnosti do budoucna“.

 

Aktivity:

  • Aktivní účast na jednáních pracovní skupiny, příprava podkladů pro jednání pracovní skupiny, zpracovávání variant možného řešení apod.

 

  • Koordinace zapojených nevládních organizací do pracovní skupiny Ministerstva spravedlnosti ČR ve za účelem urychlení legislativních prací, což zahrnuje jednání s Ministerstvem spravedlnosti ČR a separátní přípravná jednání s neziskovými organizacemi.

 

  • Informování a zpětná vazba od širšího okruhu neziskových organizací o průběhu legislativních příprav nového systému BPP.

     

  • Podrobnější zpracovávání modelů poskytování bezplatné právní pomoci v ostatních zemích a pokračování ve vydávání Bulletinu bezplatné právní pomoci.

     

  • Informování laické a odborné veřejnosti prostřednictvím článků v denících a týdenících o postupu v přípravě zákona. Informování dalších neziskových organizací a  zainteresovaných subjektů prostřednictvím konání neformálních schůzek.