Mezinárodní právo

 

 

OSN

 

  • Mezinárodní pakt o občanských a politických právech (1966) - publikovaný ve Sbírce zákonů pod č. 120/1976 Sb. Pakt II v čl. 14 odst. 3 stanoví právo na právní pomoc pouze pro trestní řízení. Výbor pro lidská práva, kontrolní těleso vytvořené dle Paktu II, vztahuje právo na právní pomoc i na některá další řízení s trestním řízením související (řízení o ústavní stížnosti).
  • Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech (1966) - publikovaný ve Sbírce zákonů pod č. 120/1976 Sb. Pakt I výslovně o právu na právní pomoc nehovoří. Výbor pro hospodářská, sociální a kulturní práva, kontrolní těleso vytvořené dle Paktu I, se právem na právní pomoc zabýval ve své Obecné poznámce č. 7 z roku 1997, kde zmínil poskytování právní pomoci osobám v souvislosti s řízením týkajícím se nucených exekucí na vyklizení domu či bytu.
  • Úmluva o právech dítěte (1989) – publikovaná ve Sbírce zákonů pod č. 104/1991 Sb. Úmluva v čl. 40 odst. 2 stanoví právo na právní pomoc dítěte obviněného v trestním řízení, opět se věnuje pozornost pouze právu trestnímu.
  • Úmluva o civilním řízení – publikovaná ve Sbírce zákonů pod č. 72/1966 Sb. Úmluva stanoví právo občanů smluvních států na bezplatnou právní pomoc, a to za stejných podmínek jako občanům státu, kde o bezplatnou pomoc žádá a ve shodě se zákonodárstvím daného státu. Právní pomoc se vztahuje na řízení v civilních a obchodních věcech s mezinárodním prvkem.
  • Další dvoustranné smluvní instrumenty, právo na právní pomoc je založeno na principu reciprocity.

 

Rada Evropy

 

  • Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (1950) – vyhlášena ve Sbírce zákonů pod č. 209/1992 Sb. Úmluva v čl. 6 stanoví právo na spravedlivý proces, a zejména obsahuje rozsáhlé stanovení práv obviněného v trestním řízení včetně práva práva na právní pomoc (pokud nemá dostatečné prostředky na hrazení obhajoby a pokud to zájmy spravedlnosti vyžadují, srov. čl. 6 odst. 3 písm c). Právo na právní pomoc v řízení jiném než trestním lze dovozovat z uvedeného práva na spravedlivý proces.
  • Evropská úmluva o předávání žádostí o právní pomoc (1977) - vyhlášena ve sbírce mezinárodních smluv pod č. 110/2000 Sb.m.s. Úmluvou se stanoví postup při zacházení s žádostmi o právní pomoc osob, které žádají o právní pomoc v řízení na území jiné smluvní strany této úmluvy (v jiném státě než ve státě jejich pobytu). Úmluva se vztahuje na právní pomoc ve věcech občanských, obchodních a správních.

 

Evropská Unie

 

  • Směrnice č. 2003/8/ES o zlepšení přístupu ke spravedlnosti v přeshraničních sporech stanovením minimálních společných pravidel pro právní pomoc v těchto sporech (2003) – transponovaná do právního řádu ČR zákonem č. 629/2004 Sb., o zajištění právní pomoci v přeshraničních sporech v rámci Evropské unie. Směrnice upravuje poskytování právní pomoci ve sporech na území jiného členského státu EU než kterého je osoba občanem (přeshraniční spor), a to pokud nemá dostatečné finanční prostředky a je-li tato podpora nezbytná k zajištění účinného přístupu ke spravedlnosti. Směrnice i zákon se týkají pouze řízení v občanských a obchodních věcech, směrnice dále stanoví minimální standard právní pomoci.
  • http://ec.europa.eu/civiljustice/legal_aid/legal_aid_gen_cs.htm přehled jednotlivých systémů právní pomoci v členských státech EU